Misak Tunçboyacı / Yaşama çabasıHer defasında yinelene gelen uzağımızda değildir artık bizatihi yakınımızda, eşiğimizin içinde sınırları dâhilinde vuku bulan yaşatılan ve birbiri peşi sıra güncellenen “ataklar” birer meydan okuma tavrı olarak hayat üzerindeki tahakkümün şeklini, şemalını görünür kılmaktadır. Hayat dönüştürülürken hepimizin birer denek olduğumuz savının yinelene geldiği, aralıksız hiddetin artık gizlisi saklısı bırakılmayan şiddet seremonilerinin tamamının illa ki yok etmek üzerinden bildirildiği bir sahanlık gerçeğin ta kendisi eylenir. Yalanların, yeni yalanlarla şekillendirildiği menzilin her günü sanki tüm bu hamleler gündelik, olağan ve sıradan bir şeymiş gibi tasavvur edilmesi gayretinde yıkımlar tahakküm hanesinden görünür kılınmaktadır. İnanılan o masallar dizgesinden çıkartıla gelen biyopolitik uzamı cisimleştiren beyan ve hamlelerle bütünü keskin bir biçimde paylaştırılır.

 

Mekanizmanın tüm çarkları dönmeye devam ederken, gerçeklik her defasında vakit sektirmeksizin çıka gelmektedir burada. Tekmili birden düşünceyi yok ederek başlatılan hamleler nefes almayı engellemeye kadar uzanan bir şecerenin içerisinde zincirleme bir kasıt güncelliğine ulaştırılır behemehal. İktidarın güç istencine olan bağlılığı, arkası hiçbir zaman kesilmeyecek o tutkusu sıradan olana günü de geceyi de, dünü de yarını da zor kıldırır. Her defasında yinelene gelenler uzağımızda değil tam dibimizde, içimizde işleme konulan ve dönüştürülen ve yine yeniden güncellendiğinde tüm kastın her ne olduğunu anlamlandıran bir hamleler bütünü ortaya çıkar. Sarmal öylesine derindir ve güncellik öylesine dipsiz bir gayya kuyusudur ki her hamlede nasıl yok olduğumuz bir türlü tam anlaşılmaz. Her teşebbüsün nasıl bir yok ediş olduğu anlamlandırılamaz uzunca bir süre.

 

Rutin olarak anılanın sınırı içindeki bu olağan dışılık silsilesi yaşadığımız yerin biçimini tam olarak kuyuya dönüştürür. Dipsiz, sonu getirilmeyen, asla tükenmeyen bir tahakküm ile hemhal, her anı çok daha zor nefes alınabilen bir çukur ortaya çıkar görmek isteyene. Çukurlar derin yarlara dönüşür. Çukurlar artık içinden çıkılamayacak kadar yaygın kılınandır. Birisinin diğerinden daha beter hale dönüştürmek için elden gelenin yarına bırakılmadığı bir mefhumu gösterendir. Çukurlar sarıp kuşatıldığımızdır işte. Dört bir yan sarılıp sarmalanırken dört bir yerde yeni daha fena, daha kötü daha karmaşık çukurlar bina edilirken hayat her nerededir. Hayat nasıl bir uzama dönüştürülmektedir bu soru muammadır, mübalağasız karşılığı bulunmayacak kadar, şimdi derin bir hatırlayamama haline sımsıkı rehin edilendir.

 

Eti senin kemiği de senin denilen ustaya teslim edilen bedenlerdir işte o hatırlayamama halinde, bunca meydan okumaya rehin edilen. Hatırlatacak her nesne ve öğe ya da obje o derine kazılan çukurlara rehin bırakılmıştır, terk edilmiştir. Hatırlatacak olan her tecrübe daha dakikasında yok edilmekte ve üzeri örtülmektedir haddizatında. Kesintisizleşen tahakküm algısı, çürüme her yanı kapsamışken halen en geçerli olunan, bilinen ve tanımlanan yöntem halinde ilerletilmektedir. Biteviye tazelenen durmaksızın güncede karşımıza çıkan biri bitmeden bir başka çukurun imal olunmasına, yol veren düzenleyen sistemin kökenleri burada saklanmaktadır. Sistemin geleneği o yoldan, yöntemden itibaren hayatlarımıza karışmaktadır. Çukurlar bina olunurken bunların düz birer zemin ve ayağımızı toprağa basabileceğimiz kadar insancıl olduğu yinelenir ve tekrar edilir.

 

Oysa yapım yükselmeye başladıkça, bunun bir yerde gönüllü bir tutsaklık sahası olduğu onca göz boyamaya ve laf salatasına ve janjanlı takdimlere rağmen gaspın doğrudan hali meydana çıkmaktadır. Tüm çaba ülke yüzölçümünün hemen her metrekaresinde bir çukur tanzim edebilmek içindir. Güncellene gelen tüm yapımlar, hamleler birbirlerinin devamlılığı olan tedbirler ve yönlendirmeler tahakkümün şeklini şemalını gözler önünde her gün dönüştürmek bahsedilen çukurları daha da fazla yaygınlaştırmak adınadır işte.

Hayata karşı kurulan nesnel hamle düzeni bedene çukur ile gelir. Çukur görünür olan tehdidin bir yüzüdür. Çukur yapılması vaat edilen tüm kâbus güncelliğinin, cehennemi yeryüzüne tam ve eksiksiz olarak kotarmanın karşılıklarındandır. Artık -yüzeysel olmayan- hemen her yerde karşılaştığımız devletin tahayyülü ve layık gördüğünün temsilcilerindendir bu çukur meselesi.

 

Bugün, şimdi yaşadığımız yerin nasıl derinlemesine kırılmalara ev sahipliği yaptığı göz önüne getirildiğinde çukur bir simge olmaktan çıkıp hayatın merkezine konumlandırılanı anlatandır. Türlü laf oyunları, hazır paket düzenlemelerle ol zevahiri, gün kurtarılmaya çalışılırken esas yıkım kuvvetlendirilmekte çukurlar çoğaltılmaktadır. Behemehal her gün bir başka yer, başka bir menzil üzerinde çalışmalara girişilir. Susmayan bir irade, hiç durmayacak bir tahakküm etme asla kâfi gelmeyecek, yeterli bulunmayacak  “rövanşizm” bu ülkenin menzilinde her gün yeni bir yıkımı beraberinde getirmektedir. Çukur bu hamleler ülkesinde artık ötesine hiç kafa yorulmayan, ötesi mesele edilmeyen sathı mahalde her güne sığdırılan “küçük kıyametlerden” birisidir. Kıyametler modernize edilirken bu son kertede daha ağır yok edişleri, daha sessiz ve derinden yapıla gelmesinin de önünü açmıştır.

 

Bugün bahsettiğimiz disipline etme gayretleri, demokratikleşme şartı olarak sorunlarının dibinde temellendirilen yeni baskı uzam ve çabaları birbirlerine eklendiğinde resim kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Bir resimde hemen bahis edilenlerin tümünü yekten görebilmek mümkündür. Disipline etme çabasının bir nevi denetim ve gözetim hamlesi olarak artı değerini, karşılığını bulduğu yerdir bu anlatmaya çalıştığımız. Meydana çıkan resmin detaylarında belirli bir yerde, yönde acılar bütünleştirilmektedir. Sıkış tepiş kesintisiz, tehditler biçimlendirme halini tanımlayan ızdırabı yineleyen tahayyüller erkin reel politik diskurunun haletiruhiyesini artık açıkça karşımıza çıkartmaktadır. Dil dönebildiği kadarıyla anlatmaya gayret ederken vurulmaya çalışılan ketler tam, mutlak engelli bir ülkenin kesintisiz hale evirilmesini, bir gerçek olarak hayatımızın sınırlarından içeri dâhil eder, kapısı sonuna kadar açıktır tahakkümün.

 

Handiyse doğar doğmaz başlanan bedene yönelik hamleler, engellemeler dönüştürme gayretleri kesintisiz olarak sürdürüle gelmektedir bu müesses nizam yeniden ayağa kaldırabilmek için. Yenilenecek olan nizamda hiçbir demokratik tepkimeye yer yoktur hemen her gün her şey yinelenen bir istikamette sadece ve sadece hayatın mahvı adına güncellenmektedir. İtiraz etmenin yerini salt riayet ve katı disiplinine uygunluk, görece endişe belirticilerinin tümüne sırt çevirmek ve daha pek çok yüzeyiyle yeni infernonun yapımı, bina edilmesine tanıklıktır. Vaat ile karşılaşılan bunların en fenalarının sıra sıra günden içeri buyur ettirildiği bir menzildir. Bazen tek bir cümlenin bile doğru anlamı ve bağlamı işittirdiği, bunu bir ihtimalden öte hakikate dönüştüğü bir yerde yaşamaktayız burası artık kesin bilgidir.

 

Kanı yüceltilen bir değer haline dönüştürmekten kaçınmayan, artık her günü azap çukuruna çeviren erkânın onca gizleme, saklama, üzerini örtme çabasına karşı tek bir cümle bütün bu kepazeliği anlamlandıracaktır. Edebi bir tahayyülün nevi şahsına münhasır önermelerindeki yetkinlik ya da şairane bir tespit değildir. Hiçbir uzamda şahane bir tespit olarak yer edinmeyecek olandır. Durmaksızın yinelene gelen tekrar ettirilip kafaya dikte olunanların bir tuzak olduğu meydana çıkacaktır o tek cümlede. Şirazesinden çıkartılmış olan devlet aklının, normunun, tavrının, her neye tekabül ettiği bilcümle anlaşılacaktır, bahiste. Toptan bir karede yıkımların hiç uzağında olmadığımız neredeyse dip dibe yönetilip kurgulanan bir süreklilik şemasından her gün apayrı bir kıyamın oluşturulduğu, naklolunduğu, tecrübe ettirildiği ve kesin olarak deneyin sürdürüldüğü anlamını ve karşılığını tez elden bulacaktır.

 

Devir fıtratları gereği, yok etmeyi, derdest etmeyi, hakir görmeyi mubah sayanların devridir. Devir adı üzerinde bir dikte etme halinin temelleri üzerinden yükselen “yeni” diye anılanın “eskiliğini” duyurandır eksiksiz hiç ilaveye gerek bıraktırmaksızın. Toptan mahvın zemini, yolu arşınlanmaya, bu yeni denilenin sınırlarından içeride, yöresinde kayıplar güncellenmeye devam olunmaktadır. Yenilenen akıl değil paraların istif edildiği zulalardır artık tek başına. Ayakkabı kutuların lafın gelişidir artık her şey yağmalandıkça meblağlar yükseldikçe bunları saklamanın bir anlamı kalmamıştır asla karışacak görüşecek olmadığından yiğidin malı meydandadır bu tahakküm ülkesinde. Yağma, talan ve rant için her şey yinele gelirken unutturmak adına, bu suskun kılma şartlarının hiçbiri eksiltilmez. Ak saray nam yapım hem ülkenin malıdır şahsiyetin dilinden dökülenler ışığında.

 

Dahası da vardır tanesi bilmiyoruz kaç bine çıkan altın varaklı bardakları, bin yüz elli küsurlu odasıyla, ithal edilmiş çevre düzenlemesiyle, şu ve buyu ile birlikte tastamam bir sarmal imal olunur. Örtbas edilmeye gerek yoktur artık yağmayı, nasıl olsa tahakküm elini kuvvetlendiren bir ara yol, yeni bir karar, kanun devreye, imdada yetişecektir. Yenilenen dosyaların davaların suç akitlerinin tamamının üzerine ‘yayın yasağı’ ile gereğinin yerine getirilmesidir meselenin tam da kurtaran yan yolu. Yenilenen, ‘ahlak’ denilen diskurun toptan tarumar edilmesinde bu konservatizm neferlerinin hali ve tavırlarıdır. Yara sadece bir yönlü değildir, bir yere değildir. Herkese ve her yere değendir. Muktedir aklının önemsiz bir detaya sıkıştırdığı, hep etrafından dolaştığı yaşattıklarının bir hesabının olduğu alenidir. Tümü birden birikmeye yığılmaya, kalıt gibi yükselmeye devam eden tahakküm nesnelliği karşısında sıradanın da bir sözünün olacağı elbette bilinmelidir.

 

Tüm bu cerahate karşı söze de bir gün sıra gelecektir. Gün aşırı yinelenen sanki uzağımızda bir yerlerde olmaktaymış gibi zikrolunanın tam da hayatlarımızın ortasında şekillendirildiği meydandadır artık. Topyekûn yıkımlar artık gizliden saklıdan değildir, hiçbir zaman olmadığı kadar görünüp yinelenen bir meseledir. Açılım denilirken; nefesin kesilmesi, takatin tükettirilmesidir bu sükûn ettirilen. Günlük hamlelerin arasına bilerek sıkıştırılmış olan barışmanın şartlarının her defasında yeniden kotarılması gayretidir mesel. Tahakküm hırsızlık ve yağmayı unutturabilmek için sözüm ona bazı adımlar atmaktadır. Bir yandan barışma yolu, bir yandan da eğitim reformu. Her şey güzel bir ülke içindir en yalanından. En pespaye cümle, değini ve anlatımlarla tek tip bir ülke imal edilmektedir aslında. Barışmak da katlederek halen can almaya devam ederek güncellenen bir süreçtir.

 

Kürdün hayatına verilen önemin, hayatları üzerinde bunca karar almayı olağan sayan zihne karşı tek bir sözünün bile karşılığı, gerçekten kurşundur. Gerçek kurşunlardır bu ülkede ötekisi bilinene reva görülen. Bunun en son örneği, Gever’de katledilen Rojhat Özdel’dir. Gever’de kolluk kuvvetinin devletlû hıncını aleniyette sunduğu bir kırım daha gerçekleştirilir işte. Dile pelesenk olmuş barışma umudunun, altı üstü bir gün görebilmenin hayaline ket yine gençlere kırım edilerek sağlanmıştır. Devletlunun başı olan zatın polis vatandaşı mı vuruyor ki serzenişinin seslendirildiği saatlerde yapılan vahşetin ta kendisidir Rojhat Özdel’in canının çalınması. Buna karşın yaygın medyanın servis edilenler ile kotardığı haberlerde, polis müdahalesi, Molotof saldırısı, terörist gibi tanımlamalar birlikte kullanılıp, var olan nefret bir kez daha sağlama alınır.

 

Bir teröristin canı alınmıştır, gerektiği gibi yaşaması gereksiz görülen bir can nihayetlendirilmiştir. Kime göre nasıl bir teröristliktir, kime göre nasıl bir başkaldırıdır ki kurşunla yok edilmeyi bunca önemsiz kılmaktadır. Rojhat Özdel’in canının çalınması normal addedilmektedir cevabı az yukarılarda bu cehennemi ülke için çabalayanların dillerinden dökülenlerde saklıdır. Bir kırımın arkasının hiç tükenmediğini göstere gelen karşılaşmalarımızın sonuncusu değildir işte Rojhat Özdel. Meşum bir sicile haiz ülkenin gerçek kimliğinin yeniden canlandırılmasıdır. Esas kendini bulmaktadır bu kırımların mabedinde. Yok ederek mi barışılacaktır burası halen muammadır. Yok ederek nereye kadar, nasıl yol alınacaktır yanıtsızdır halkların kendi sözlerinden, iradelerinden gayrisinde.

 

Eğitimin düzenlenmesi çalışmalarında Osmanlıcaya yer verilmesi kararlaştırılırken zorunlu kılınmasını sağlayabilmek için kamuoyu yoklanırken Kürtçenin varlığının umursanmamasıdır yaralarımız dediğimizi çoğaltan. Bir şeyler değişiyor dönüşüyor diye bunca avaza tutunanların hiçbir şeyi o eskiden ayrıştırmadığını da göstere gelmektedir bu tavırlar. Dahası da vardır din eğitiminde, tekil bir kurgunun, tek bir inancın dayatılması da söz konusudur. Ondan gerisi detay yahut da üzerine kafa yorulmayacak kadar önemsiz midir? Yanıtları halen beklenmektedir oysa kervan yolda düzülmeye devam edilmektedir. Atı alanlar katlettikleri gibi, asimile etmeyi de, bir dini dayatma öğesi olarak paylaşmayı da bu ileri demokrasi güncesinde hayalden gerçeğe taşımak konusunda Üsküdar’a varmaktadırlar. Hayat kendi rutininde devinirken sözüm ona, buna hep müdahale eden bir mekanizmanın eyledikleridir artık hiçbir surette sayfalara sığmayacak olan.

 

Devlet denilen, canlı cansız, karar verilmiş ya da sonradan uygulanan tüm değerleriyle birlikte bir tragedyayı tazelemektedir. Çürümenin altın çağıdır halen yazılmaya devam edilen. Hemen her gün şekillendirilmeye çalışılan, bu yeninin hamuruna gün aşırı müdahalelerle yaşama kast edişin normalleştirilmesidir. Yaşamın tükenişini sonsuz kılmak çürümeyi sineye çekilebilir bir mesele olarak değerlendirtmek her şeyin tozpembelik! içinde vuku bulduğu bir ülke tastamam bina edilmektedir. Tahakküm her yerdedir kimileri hiç fark etmese de burnumuzun ucundadır, aklımızın sınırlarındadır günü geceyi mahvedebilmek, tüketmek için. Menzilde dile yapışmış meydan okumalar birer süreklilik halinde duraksamaksızın tekrar olunuyor. Her taarruz ve her tahayyül kesintisizleştirilmiş olan tahakkümü yeniden hayatlarımıza dâhil ediyor. Meydan boş bulunduğundan yahut da epeydir öylesi savunulduğundan, bu cehennemi güncellikte aralıksız yeni kırılmaları beraberinde getiriliyor.

 

Menzil hep dikenli hep engelli namütenahi, mamafih bir yok etmenin suretlerine, ataklarına ev sahipliği yapa geliyor. Denk getirilenleri tek seferde düşündüğümüzde, birleştirdiğimizde o hayatın her ne hale konulduğu da anlaşılır hale geliyor. Yok etmek direnmeden teslim olmak ve koşulsuz zulme mahkum edilmek hakikatin ta kendisi kılınıyor. Zor zamanlarda değiliz sadece daha beter günlerin arafındayız. Meydan okumaların güncesinde geleceğimizin de halen çalınmaya devam edildiğini hiçbir an olsun unutmamanın farkındalılığıyla aralarda bir yerdeyiz. Sonumuz hayrola.

 

Sonsuz bir döngü halinde, otomatiğe bağlanmış olan tüm bu devlet pratiklerine karşı hayatı savunabilmekten gayri çıkışımız yok. Çürük bir eski düzenin, yamaları gün aşırı patlayıp, çatlayan sözüm ona yenisinin güncelliğinde sözü hatırlayabilmek, tahakküme karşı varım diyebilmek buradayım diye ses edebilmek meselemiz esas derdimizdir. Günümüz ve geleceğimiz yeni deneylere gebeyken, çürümenin menzilinden, bu araftan çıkış yolumuz için sözü hatırlayabilmek, sesi bütünleştirebilmek derdimiz, tasamız ve en çok da bir gün mutlaka yaşayabilmek için sebebimizin temellerindendir. Reel siyasetin, hayata karşı doğrudan müdahaleleri bunca keskin ve aralıksızken hikâyeden değil gerçekten kâbusa bir son için yola çıkmanın vakti değil midir, hala değil midir? Sözümüz işiten, okuyan ve anlayan herkesedir.

 

Benzer Yazılar

İki dilek tutum..Tuttu..Teşekkürler dünya / Ruhi Uzunhasanoğlu

Bugüne iki dilek tut… ” Ve çok uzak, Çok uzaklardaki istanbul limanında, Gecenin bu geç vakitlerinde, … Kaçak silâh ve asker ceketi yükleyen laz takaları: Hürriyet ve ümit, Su ve rüzgârdılar “ Şimdi çok uzaklarda, Taa hindistanda, Bir laz uşağı tek başına. Bugün saat 16:30 da Bengaluru Asya kupası yarı final maçına çıkacak.İlk maç deplasmanda...

Kanser hastalığı için farkındalık yazısı…/ Ruhi Uzunhasanoğlu

Ne diyorum Yavuz ( Bingöl ) biliyormusun , Kocamustafapaşa’da öğrenci evinde bizim Muhsinle ( Kızılkaya ) kızartılmış patatese yumurta kırardık , yanında akşama kadar tok tutsun diye iki ekmek.İTü’de güzel insanlarla tanışmıştım , onlar başka dünyalar , hayaller peşinden gittiler , çok dert , çok tasa çektiler.Muhsin ne yaptı ne etti VEKİL oldu , bende...
Makale'ye Yorum Yapın

ANA KATEGORİLER

Yazarlar

Yazarlar

Son Yorumlar

    Arşivler